Project Zorgboerderij Kings & Queens

BESCHRIJVING PROJECT:
ZORGBOERDERIJ VOOR 20 KINDEREN MET EEN VERSTANDELIJKElandkaart Ghana
OF MEERVOUDIGE BEPERKING  
in Offinso, Ghana, Ashanti-region
Plattegrond Zorgboerderij

  1. Initatieffase      2005 -2008

Margaret Adutwumwaa ontwikkelt het plan om een Zorgboerderij te realiseren voor kinderen met een verstandelijke beperking in haar dorp Offinso.Zij krijgt voor dit plan steun bij haar familie, in haar netwerk, bij de gemeente Offinso en bij de toevallige ‘passanten’ Jaap en Henny Matser uit Nuenen.

Het concept is herkenbaar , lijkt simpel en is in Ghana uniek:
een gemengd boerenbedrijf starten op een groot stuk land en de netto opbrengst besteden aan de kosten van de zorg. De kinderen kunnen te zijner tijd naar vermogen een bijdrage  leveren aan de activiteiten in de boerderij.

Margaret vindt het op haar weg liggen om in 2006 gewoon en informeel te beginnen met dagopvang in haar eigen huis en later in een gebouwtje in de tuin van een ouderpaar. De gemeente reserveert op haar verzoek alvast een perceel van 3 hectare midden in een nieuw te ontwikkelen wijk aan de rand van Offinso. Al snel is het nodig om een oud huis in Offinso te huren, waarin op enig moment in 2007 15 kinderen door 8 Ghanese vrijwilligers worden opgevangen.
Op advies van de familie Matser worden in 2006-2007 twee partnerstichtingen opgericht: NGO Kings and Queens in Offinso en Stichting Rising Stars in Nuenen. Afgesproken wordt om eerst te gaan werken aan kwaliteit, continuïteit en verwerving van middelen.

In december 2008 overlijdt Margaret plotseling op 58-jarige leeftijd.

  1. Voorbereidingsfase   2008 – 2010
Henny en Assante, secretaris van het Bestuur

Henny en mr.Asante, secretaris van het Bestuur van NGO Kings&Queens

De besturen en families besluiten om samen door te gaan en het plan te realiseren, stap voor stap. Investeringen in de zorg en begeleiding, betaling van de vrijwilligers en investeringen in meubilair worden gerealiseerd.

Daarna starten in 2009 onderhandelingen over aankoop van de beoogde 3 hectare. Na prijsverlaging door de paramount chief betaalt Rising Stars in februari 2010  € 8.000,- aan NGO Kings and Queens en sluiten zij de  koop. Alle transacties met de gemeente worden afgewikkeld en de grond wordt overgedragen. NGO Kings and Queens produceert in 2010 een projectplan met globale meerjarenbegroting, een businessplan voor de boerderij en een begroting voor de bouw van het eerste huis.

  1. Uitvoeringsfase      2011 – 2015

De uitvoering begint tijdens het jaarlijkse werkbezoek van Jaap en Henny Matser in januari-februari 2011 en in aanwezigheid van verschillende vrijwilligers uit Nederland: de helft van het terrein wordt geëgaliseerd; een bord met aankondiging van de bouw geplaatst; een bouwteam geformeerd en overleg over de eerste stappen en begrotingen afgerond. Rising Stars houdt de meerjarenplanning en –begroting bij en gaat de fondsenwerving intensiveren en uitbreiden.     De uitdaging wordt nu om de complete Zorgboerderij binnen maximaal 5 jaar te realiseren.

In janauri-februari 2012 zijn Jaap en Henny weer aan het werk in het project en zien dat het eerste huis voor 10 kinderen en 3 begeleiders bijna af is. Ook is er water aangeboord in de grond: van levensbelang voor de zorgboerderij.

In 2011 en 2012 zijn de afvoer van vuil water en de opvang van regenwater gerealiseerd. De aansluiting op de elektriciteit van het dorp is in de zomer van 2013 gereed gekomen.

Samen met de Wilde Ganzen en diverse fondsen en donateurs zijn de volgende deelprojecten in de periodegaan 2013 – 2015 gerealiseerd:

* twee varkensschuren voor fokken en mesten van varkens met een capaciteit van respectievelijk 80 en 160 varkens. Deze varkensschuren hebben water en zijn aangesloten op een septic tank.

* er is een begin gemaakt met de bouw van een grote loods voor de opslag van veevoer.

* speciaal voor de kinderen is er een kippenhok gebouwd waar in 2015 200 Nederlandse kuikens zijn gearriveerd. Na 6 maanden waren zij productieve legkippen.

* behalve ( citrus-) vruchten levert de resterende 2 hectare landbouwgrond divers voedsel op, zoals: bonen, maïs, sla en kruiden.  In 2015 konden we dankzij een bijzondere donatie 8.000 m2 extra landbouwgrond aankopen, aansluitend aan de beschikbare 3 hectares. Deze extra grond is bestemd voor het verbouwen van maïs en voor het realiseren van een biologische moestuin.

       4. Toekomstplannen  2016 – 2019

In de komende jaren willen we proberen de boerderij verder uit te breiden en rendabel te maken voor de financiering van de ondersteuning van tenminste 15 kinderen:

* in 2015 is gestart met de bouw van een grote varkensschuur nr.3 voor 160 varkens.

* in 2016: oplevering van schuur nr.3 en de loods voor opslag veevoer heeft in het voorjaar plaats gevonden.

Fondsenwerving voor varkensschuur nr.4, de laatste schuur voor 160 varkens. Tevens oplevering van deze schuur.

Fondsenwerving voor en start van het boren van een 2e waterput voor de boerderij en aansluiten van de boerderij op de electra.

Een grote wens blijft ook de aanschaf van een occasion pickup truck.

* in 2017 en 2018 willen we tenslotte een kippenfarm voor 6.000 legkippen realiseren en – zo mogelijk – huisvesting voor de boerderij medewerkers.

In  2017 willen we ook een biologische moestuin voor de kinderen en de begeleiders aanleggen en in gebruik nemen op de verworven , extra grond.

Alles is ambitieus en noodzakelijk om de zorgboerderij in 2019 zelfvoorzienend en geborgd voor de toekomst te maken. Als de inkomsten groter zijn dan nodig voor 10-15 kinderen, dan blijft de wens om een tweede woonhuis  voor nog eens 10 kinderen te gaan bouwen, zodat dan 20-25 kinderen kleinschalig ondersteund kunnen worden en blijven.  Ook de realisering van zonne energie en biogas staan nog op het verlanglijstje.                                                                                                                                                      

Nuenen, juli 2016

 

UPDATE 2016: wat zijn de resultaten tot nu toe?!

resultaten-van-het-project-zorgboerderij-in-offinso-2006-2016-augustus-2016

Share

Geef een reactie