CBF-Erkenningspaspoort

We zijn officieel door het CBF erkend!

Klik hier voor de pagina

Rising Stars

Kinderen en jong-volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Ghana kansen bieden op groei en ontwikkeling.

Dit willen we oplossen

Het uitsluiten van kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking uit de samenleving, waardoor zij geen of te weinig kansen krijgen om zich te ontwikkelen als mens en burger in de samenleving van met name Ghana in West Afrika.

Dit is waar we trots op zijn

Stap voor stap ontwikkelt zich een veilige zorgboerderij voor 10-12 kinderen/jongeren met een beperking op eigen grond onder leiding van een Ghanese NGO. Rising Stars ondersteunt hiernaast zelf ook 40 kinderen/jongeren in hun thuis- , school-situatie of dagbestedingssituatie.

Pandas are beautiful
Share

Mensen en projecten in Ghana die door Rising Stars in 2023 ondersteund worden

Sinds 2007 ondersteunt Rising Stars (RS ) 10-12 kinderen en jongvolwassen mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Offinso (Ashanti regio, midden Ghana). Samen met de Ghanese stichting Kings and Queens en met enkele grote fondsen in Nederland is voor hen een zorgboerderij gebouwd op een groot stuk land. De bedoeling is dat dit project zelf-voorzienend gaat worden met hulp vanuit de stad Offinso.

Sinds 2021 ondersteunt RS het project Tuma Viela (= Goed Werk) in Tamale, in het noorden van Ghana. Hier krijgen jongvolwassen mensen met een verstandelijke beperking de gelegenheid om van plastic waterzakjes allerlei bruikbare producten te maken, zoals schooltassen. Op dit moment zijn hier 40 mensen 6 dagen in de week mee bezig. Zij worden ‘special workers’ genoemd. Door deze dagbesteding kunnen zij thuis bij hun ouders blijven wonen en kunnen zij geld sparen om af en toe zelf iets van te kopen.

Al vele jaren worden enkele, thuiswonende jongvolwassen mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking ondersteund in de Ashanti regio. Zij wonen bij hun ouders met financiële ondersteuning door RS.

In Swedru in het zuiden van Ghana ondersteunt RS de peuter Alberta. Zij is meervoudig beperkt en door haar ouders te vondeling gelegd. Op dit moment wordt zij opgevangen in een schoolinternaat/weeshuis.

RS ondersteunt ook enkele kansrijke jongeren, die een school of universiteit bezoeken, maar niet beschikken over voldoende financiële ondersteuning van hun ouders. Dit zijn: Blessing (Senior High School), Juliet (Junior High School), Rose (basisschool) en Samuel (universiteit).

Rising Stars brengt zelf geld in en wordt ook ondersteund door een groep donateurs, een sponsor (Wereldhuis), enkele kerken en fondsen.

De situatie in Ghana is niet gunstig voor mensen met een beperking.

Redenen: ontwikkelingsland met een economische recessie, een cultuur van overleven, waar mensen met een beperking niet goed in passen (exclusie), bijna geen voorzieningen voor mensen met een beperking (alleen een enkele ‘special school’ of kindertehuis) en geen specifieke opleidingen of financiering.

Op korte termijn is hierin weinig ontwikkeling te verwachten.

Veel hulp komt al gedurende decennia uit Europa.

Vanuit een toevallige ontmoeting in Ghana in 2005 is stichting Rising Stars in 2006 begonnen met ondersteuning tot en met nu, 2023. Gestart met de ondersteuning van 10 kinderen, worden nu 55 kinderen en volwassen mensen met een beperking ondersteund.

Nuenen, 22-06-2023

Share

Tekenen van hoop

“Je inzetten voor iets dat goed is, die inspiratie herken ik zeker uit de woorden van Vaclav Havel. Dat mogen wij doen via onze stichting Rising Stars, maar gelukkig doen heel veel mensen dat met ons. We krijgen hulp vanuit de PGN, uit Nuenen maar ook uit het hele land. En met die hulp heeft de stichting ook in het jaar 2022 weer veel kunnen doen in Ghana.  Er gaat in dat land veel niet goed, maar dat mag geen reden zijn om je niet in te zetten voor de levens van anderen. Naast alle problematiek in een land dat steeds moet zien te overleven, zijn er steeds tekenen van hoop.  

Blessing, een jonge vrouw met een lichamelijke beperking, die nu 18 jaar is, gaat deze zomer haar VWO-examen doen. Toen ze een half jaar oud was is ze achtergelaten door haar moeder en vader. Haar moeder is niet in staat om voor haar te zorgen. Ze gaat al jaren door de week naar school op een internaat en in de weekenden woont ze in de zorgboerderij die Rising Stars ondersteunt. Blessing kan heel goed leren. Rising Stars heeft haar beloofd om haar verder te ondersteunen bij een vervolg- of beroepsopleiding. Het is geweldig om te zien hoe ze zich ontwikkelt.  

In het noorden van Ghana ondersteunen we inmiddels 35 zogenoemde ‘special workers’.      Dit zijn jongvolwassen mensen met een verstandelijke beperking. Met de juiste begeleiding kunnen ze fulltime werken. Hiervoor krijgen zij ook een kleine vergoeding. Wat hoop geeft is dat deze mensen thuis kunnen blijven wonen bij hun familie dankzij kleinschalige werkprojecten in hun buurt.  

In het midden van Ghana functioneert alweer zo’n tien jaar een zorgboerderij voor tien inwonende kinderen en jong-volwassen mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Al jaren leven zij hier veilig en actief en als het even kan wordt er gezongen en gedanst.      

In 2022 konden we de uitgevallen installatie voor zonne-energie weer laten repareren.          Ook is er geen overlast meer van de erosie door herinrichting van het terrein ( = regenwater management…). In het najaar kon de grote groentetuin met hulp van een Ghanese vrijwilliger opnieuw gestart worden en is er nu weer verse groente van eigen bodem. 

Tenslotte zijn we in 2022 gestart met de ondersteuning van een lichamelijk beperkte baby die de naam Alberta heeft gekregen. Haar ouders hebben haar te vondeling gelegd en zijn onvindbaar….Zij wordt voorlopig opgevangen en verzorgd in sociaal centrum ‘Mother Care’ in het zuiden van Ghana. Rising Stars financiert haar persoonlijk begeleidster en we hopen haar in 2024 als peuter weer terug te zien. 

Conclusie: met veel liefde, hoop en concrete steun, kunnen we deze kinderen en jong-volwassen mensen een zo goed mogelijk leven en veiligheid bieden, met zo min mogelijk uitsluiting in een land in ontwikkeling.” 

Jaap en Henny Matser, namens Rising Stars Nuenen.  www.rising-stars.nl  

Share

Een nieuwe vraag om ondersteuning 

Onlangs kregen we een verzoek om ondersteuning van een collega stichting uit Boxtel. Zij ondersteunen een Sociaal Centrum met een klein weeshuis en basisschool in Swedru in het zuiden van Ghana met de naam ‘Mother Care’.        Wij bezochten dit project al enkele keren in Ghana. Enige tijd geleden werd een te vondeling gelegde baby bij hen gebracht. De baby heeft de naam Alberta gekregen. Na onderzoek in een ziekenhuis bleek de baby in ieder geval ernstig lichamelijk beperkt en had intensieve zorg en begeleiding nodig. Aan Rising Stars is gevraagd of wij Alberta mee zouden willen ondersteunen, vanwege de hoge medische en begeleidingskosten. Rising Stars heeft besloten om mee te gaan ondersteunen op maandelijkse basis. Rising Stars financiert de kosten van een persoonlijk begeleidster voor Alberta.    

Tenslotte wensen wij alle lezers, vrienden en donateurs van Stichting Rising Stars een Gelukkig en Vredig Nieuw Jaar 2023 toe. 

Namens het Bestuur, 

Jaap en Henny Matser. 

Share

Berichten uit het dagbestedingsproject /werkplaatsen Tuma Viela ( = Goed Werk ) in Tamale, Noord-Ghana 

Ruim 35 jonge mensen met een verstandelijke beperking in Tamale blijven ook dit jaar ondersteund door Rising Stars. Dit project onder leiding van de Nederlandse Ellen Seldenthuis loopt echt goed en verdient zelf ook een deel van het benodigde geld voor de exploitatie. Dit blijft het tweede, grotere project dat Rising Stars nu in Ghana ondersteunt.   

Dankzij de begeleide dagbesteding en de vergoeding van enkele kosten kunnen deze jonge mensen thuis bij hun ouders of familie blijven wonen!     

Heel apart is dat een kleine groep mensen met een verstandelijke beperking een klein dorp buiten Tamale aan het schoonmaken en opruimen zijn.                    Hierdoor voelen de dorpsbewoners ook meer hun probleem en gaan nu de schoonmaakploeg helpen!!!        

Share

Berichten uit de projecten van Rising Stars in Ghana, december 2022


Op advies van Rising Stars gaat NGO Kings and Queens per 1-1-2024 volledig zelfstandig functioneren en de exploitatie kosten van de zorgboerderij volledig financieren. Rising Stars zal na die tijd nog wel enkele bijzondere kosten voor haar rekening nemen, zoals: medicatie- en ziekenhuiskosten van enkele kinderen en de schoolkosten van Blessing.
Onlangs is de voorzitter van het bestuur van NGO Kings and Queens mr. Adomaku overleden. Hij heeft zich sinds 2006 bestuurlijk ingezet voor de in Kings and Queens verblijvende kinderen.
Deze zomer is het bestuur van Kings and Queens uitgebreid met een nieuw bestuurslid mr. Richard Akurugu. Wij kennen hem als opsteller destijds van het meerjaren business plan voor de zorgboerderij. Als bestuurslid zal hij zich gaan inzetten als fondsenwerver.
De voorbereidingen voor de herstart van de biologische groentetuin lopen. Dit jaar nog zullen de medewerkers van de zorgboerderij samen met vrijwilliger Kennedy de groentetuin gaan aanleggen. Rising Stars zal de startkosten voor haar rekening nemen. We hopen dat de kinderen en begeleiders volgend jaar weer eigen groentes kunnen oogsten.
Op dit moment vraagt – helaas – ook het zonne energie systeem weer onze aandacht. Na ampel overleg met de Ghanese leverancier zijn onlangs enkele kapotte accu’s vervangen door betere nieuwe en kan de zonne- energie weer gebruikt worden.
Volgend jaar zullen de overige accu’s vervangen worden, zodat de zonne-energie volledig en langdurig benut kan worden.

solar werkzaamheden

Share

De bouw van een zorgboerderij

Rising Stars in Ghana

Sinds geruime tijd proberen wij met Stichting Rising Stars om samen met onze Ghanese partner NGO Kings and Queens grenzen te verleggen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Dit kunnen we doen mede dankzij veel ondersteuning vanuit Nuenen c.a.

Het bouwen van een zelfvoorzienende boerderij zien we als een goed middel om de kinderen en jongeren meer veiligheid en kansen te geven in de Ghanese samenleving. Op dit moment is de realisering van dit project in een eindstadium: er wonen nu 10-12 kinderen en jongeren, begeleid door 4 Ghanese begeleidsters. De boerderij heeft een capaciteit voor 500 varkens en 4.000 kippen. Hier werken vier boeren ondersteund door enkele jongere bewoners van de zorgboerderij. De derde kippenschuur voor opnieuw 2.000 legkippen is bijna klaar. Er is voldoende land om maïs en groentes te oogsten. Waterputten en zonne-energie zijn voorhanden.

Erosie en corona belemmeren

En toen kwamen er nog heviger stortbuien en erosie als gevolg van de verandering van het klimaat en daarna ging Ghana in 2020 op slot vanwege de corona-pandemie! De toch al zwakke economie reageert met een grote inflatie, prijsstijgingen en groeiende werkloosheid. De regering heeft geen diepe zakken, geen vaccinatiebeleid en sluit alle scholen….

De boerderij heeft nu nauwelijks inkomsten en wel kosten. Hoe kunnen we nu verder net het verleggen van de sociale grenzen??

Dat is niet zo eenvoudig en vraagt net als hier: voorzichtigheid, geduld, begrip en meer steun vanuit de Ghanese overheid en vanuit Nederland.

Met goede moed doorgaan

Rising Stars zal de oorspronkelijke ambitie moeten beperken en wil als goede, verre vrienden doorgaan met ondersteuning. Voorlopig kunnen we even niet meer op werkbezoek naar Ghana, maar het contact blijft via ( beeld-)telefoon en PC zeker in stand.

Wij hopen vanuit Nuenen de grenzen alsnog en structureel te kunnen verleggen.

Een extra steuntje in de rug voor dit project kunnen we in de huidige situatie zeker gebruiken….

Met goede moed,

Jaap en Henny Matser

www.rising-stars.nl

Stichting Rising Stars Nuenen: NL09 RABO 0134 6344 38 o.v.v. Corona in Ghana

Share